Integritetspolicy

Integritet

För Weblinxer är det viktigt att besökares integritet respekteras och att personliga upp­gifter hanteras med största försiktig­het och på ett lagligt sätt. All behand­ling av dina person­uppgifter sker i enlig­het med data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) och vår policy förklarar hur vi samlar in och använder person­uppgifter. Vi beskriver också dina rättig­heter och hur du kan göra dem gällande

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina person­uppgifter. Kontakt­uppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

Vad är en person­uppgift och vad är en behand­ling av person­uppgifter?

Med person­­uppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på person­­uppgifter är namn, adress, telefon­­nummer och person­­nummer. Det kan även vara krypterade upp­gifter och olika slags identiteter (som t ex IP-nr) såväl som bilder och e-post-adresser.

Behandling av person­­uppgifter är allt som sker med person­­uppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och över­föring.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev, en offert, en beställning eller dylikt). Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra produkter och tjänster, evenemang och annat som kan vara av intresse för dig.

Weblinxer behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om Weblinxer skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Från vilka källor hämtar vi person­uppgifter?

Insamling av dina person­uppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhets­brev, beställer tjänster och/eller produkter från oss, deltar i aktiviteter eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på kontaktar oss kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa upp-gifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om special¬kost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hän-syn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är kund eller på annat sätt intressent till oss genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@weblinxer.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

Navigation

Om Oss

Kontakt

© Copyright 2023. Weblinxer. All rights reserved.